top of page
Search
  • Writer's pictureAv.Onur Kıranşa

Rekabet Yasağı Geçerlilik Şartı-Coğrafi Yer, Süre ve İşin Niteliği Bakımından Sınırlama Zorunluluğu

"...rekabet yasağının süre, yer ve işin türü bakımından sınırlandırılmış olmadıkça geçerli olmayacağı...rekabetin Türkiye Cumhuriyeti ile sınırlı olduğunun belirtildiği, rekabet yasağının işverene ait işlerden hangisi ile sınırlandırıldığının net biçimde belirtilmediği, çalışma alanlarının ucu açık bırakıldığı, rekabet yasağının, işçinin ekonomik olarak yıkımına neden olmayacak şekilde sınırlandırılması gerektiği,.."


Davacı vekili, davalının 01.07.2013 tarihinde müvekkili şirkette ticari ve askeri ürün geliştirme müdürlüğünde şasi geliştirme mühendisi olarak işe başladığını, davalının şirketin kurmuş olduğu ilişkiler zincirinde tedarikçiler ile müşteriler arasında önemli bir görev üstlendiğini, davalının kendi arzusu ile istifa edip işten ayrıldığını, davalının ayrıldıktan hemen sonra B... firmasında çalışmaya başladığını, söz konusu firmanın müvekkili şirket ile aynı işi yaptığını ve rakip bir kuruluş olduğunu, davalının şasi geliştirme mühendisi olduğundan müvekkili şirketin tüm ticari sırlarına hakim olduğunu, davalının imzaladığı taahhütname uyarınca sorumluluğunu yerine getirmediğini, taraflar arasında düzenlenen rekabet yasağı sözleşmesinde iş sözleşmesinin sona ermesinden itibaren davalının 1 yıl süreyle benzer ve ilgili bir işyerinde çalışması halinde 12 aylık brüt ücreti olan ... TL tutarında cezai şart ödeneceğinin kararlaştırıldığını ileri sürerek cezai şartın tahsilini talep etmiştir.


Davalı vekili, rekabet yasağının işçinin iktisadi geleceğini tehlikeye düşürmemesi için süre, yer ve işin türü bakımından sınırlandırılması gerektiğini, rekabet yasağında işin türü bakımından bir sınırlama olmadığından geçersiz olduğunu, davalının B. şirketinde motor ve aktarma organları bölümünde motor sistem mühendisi olarak çalıştığını, şasi geliştirme mühendisliğinden tamamen farklı bir konumda olduğunu, istenilen cezai şartın ağır ve fahiş olduğunu, teknik sırların işvereni zarara uğratmasının söz konusu olmadığını, sadece işçinin aleyhine konulan cezai şartın geçersiz olduğunu savunarak davanın reddini istemiştir.


Mahkemece, bilirkişi raporu ve tüm dosya kapsamına göre; taraflar arasında düzenlenen rekabet yasağı sözleşmesinde iş sözleşmesinin sona ermesinden itibaren davalının 1 yıl süre ile benzer ve ilgili bir işyerinde çalışması halinde 12 aylık brüt ücreti ... TL tutarında cezai şart ödeneceğinin öngörüldüğü, rekabet yasağının süre, yer ve işin türü bakımından sınırlandırılmış olmadıkça geçerli olmayacağı, davacı şirkete ait Personel Yönetmeliği'nin rekabet yasağına ilişkin 6. maddesinde rekabetin Türkiye Cumhuriyeti ile sınırlı olduğunun belirtildiği, rekabet yasağının işverene ait işlerden hangisi yada hangileri ile sınırlandırıldığının net biçimde belirtilmediği, çalışma alanlarının ucu açık bırakıldığı, rekabet yasağının, işçinin ekonomik olarak yıkımına neden olmayacak şekilde sınırlandırılması gerektiği, davalının bulunduğu görev itibarı ile müşterileri tanıması, müşteriler hakkında bilgi sahibi olmasının mümkün gözükmediği, her iki şirkette yapmakta olduğu iş ve yer aldığı bölümlerin farklı olduğu, davacı işverenin rekabet yasağını ayrı bir sözleşme şeklinde değil, personel yönetmeliği içinde düzenlenen rekabet yasağının matbu olarak düzenlendiği ve davalı tarafından imzalandığı, cezai şartın tahsili isteminin kanuni koşullarının mevcut olmadığı gerekçesiyle davanın reddine karar verilmiştir.


Kararı, davacı vekili temyiz etmiştir.


Dosyadaki yazılara, mahkemece uyulan bozma kararı gereğince hüküm verilmiş olmasına ve delillerin takdirinde bir isabetsizlik bulunmamasına göre, davacı vekilinin bütün temyiz itirazları yerinde değildir.


SONUÇ: Yukarıda açıklanan nedenlerden dolayı, davacı vekilinin bütün temyiz itirazlarının reddiyle usul ve kanuna uygun bulunan hükmün ONANMASINA, aşağıda yazılı bakiye 21,40 TL temyiz ilam harcının temyiz edenden alınmasına, 28.12.2022 tarihinde oybirliğiyle karar verildi.


Yargıtay 11. HD. 28.12.2022 Tarih, Esas No: 2021/8330, Karar No: 9544


55 views0 comments

Comments


bottom of page