çalışma alanlarımız

Hukukİ 
Danışmanlık

 • Şirketler ve şahıslara yönelik olarak hukuki danışmanlık hizmeti sunulması

 • Önleyici Hukuk hizmetleri

 • Alışveriş merkezi ve iş merkezi gibi gayrımenkullerin yönetimine ilişkin hukuk danışmanlığı 

 • Kişisel Verileri Koruma Kanunu'na uyumluluk süreci yönetimi ve VERBİS kayıt süreci takibi 

Şİrketler Hukuku

 • Şirket kuruluşu, şirket organlarının oluşturulması, şirket nevinin değiştirilmesi

 • Şirketin kuruluşundan tasfiye sürecine dek tüm aşamalarda şirketin hukuksal takibi, hissedar haklarının korunması, gerektiğinde hissedarlığın sona erdirilmesi, tasfiye süreci takibi

 • Ortaklık ve hisse devri

 • Şirket birleşmesi (Devralma Şeklinde veya Yeni Kuruluş Şeklinde)

Tİcaret Hukuku

 • Ticari uyuşmazlıklar

 • Haksız rekabetin önlenmesi

 • Ticari sözleşmelerin düzenlenmesi

 • E-Ticaret siteleri ve Ticari Web Portallarının kurulumu aşamasında hazırlanacak sözleşmelerin düzenlenmesi

 • Finansal kiralama

 • Barter (Takas) davaları

Gayrimenkul Hukuku

 • Tapu işlemleri

 • Kiralama işlemleri ve kira ödemeleri takibi

 • İpotek ve irtifak hakları tesisi

 • Gayrımenkuller üzerindeki ortaklığın giderilmesi (İzale-i Şüyuu davası)

 • Ecrimisil davaları

 • Tapu iptal davaları

AİLE-KİŞİLER

HUKUKU

 • Boşanma

 • Velayet

 • Mal rejimlerine ilişkin davalar

 • Nafaka ve maddi / manevi tazminat davaları

 • Vasi tayini

 • Kayyım tayini

 • Evlat edinme davaları

 • Nesebin tashihi ve reddi davaları

 • İsim ve soyisim düzeltilmesi, değiştirilmesi davaları

 • Yaş düzeltilmesi davaları

 • Kazai rüşt davaları

 • Yabancı mahkeme kararlarının tanıma ve tenfizi

 Mİras

 Hukuku

 • Mirasçılılk belgesi alınması

 • Mirasın reddi

 • Vasiyetin açılması ve iptali davaları

 • Tenkis davaları

 Ceza

 Hukuku

 • Soruşturma ve her aşamada ceza dava süreci takibi

 • İcra hukuku ceza davaları

 • Kambiyo evraklarına ilişkin ceza davaları

 • Fikri ve sınai haklara ilişkin ceza davaları

 • Vergi hukukundan doğan ceza davaları

İcra Hukuku

 • Alacak tahsili için icra takibi başlatılması ve takibi

 • Borç tasfiye süreci takibi ve sulh sözleşmeleri

 • İcra hukuk davaları

 • Tasarrufun iptali davaları

Fİkrİ Sınaİ Mülkİyet 

 • Marka davaları

 • Markaya tecavüzün önlenmesi

 • Telif hakları

 • Ticari sır niteliğindeki fikri hakların korunması

 • Tespit davaları

Vergİ ve
İdare Hukuku

 • İdari mercilere başvuru ve itirazların yapılması

 • Tam yargı davaları

 • İptal davaları

 • Vergi uyuşmazlığı davaları

İş Hukuku

 • İş akdinin feshine dayalı işe iade ve tazminat davaları

 • İş kazalarına dayalı tazminat davaları

 • Sigortalılığın tespiti davaları

 • Hizmet sözleşmlerinin düzenlenmesi ve güncellenmesi

 • Özlük dosyası işlemlerinin (tutanak, iş akdi feshi ihbarı, savunma istemi gibi) iş kanunu kapsamında takibi

 • İşyerinin iş hukukuna uygun şekilde düzenlenmesi

 • İşveren danışmanlığı

Tüketİcİ
Hukuku

 • Tüketici Hakem Heyetleri başvuruları

 • Tazminat davaları

 • Bedel iadesi ve aynen tazmin davaları

 • Tüketici haklarını içeren sözleşmelerin düzenlenmesi

Yabancılar-  Vatandaşlık Hukuku

 • Vatandaşlık işlemleri

 • İkamet (Oturum) teskeresi

 • Çalışma izni alınması

 • Yabancı şahısların idari işlem ve davalarının takibi