top of page
Search
  • Writer's pictureAv.Onur Kıranşa

İş değiştirirken çalışanın önüne çıkarılan engel: Rekabet Yasağı

Updated: May 19, 2019

Bir şirketten başka bir şirkete transfer olurken korkulan "rekabet yasağı" kuralı; transfer işlemi tek başına haksız rekabet teşkil etmez.

Yargıtay 11. Hukuk Dairesi

2017/354 E.-2017/2390 K.T. 25.04.2017

Mahkemesi: Ticaret Mahkemesi


TALEP: Haksız Rekabetin Tespiti , Maddi ve Manevi Tazminat Talebi


ÖZET: Davacı şirket çalışanlarının davalı şirkete geçmesi başlı başına haksız rekabet teşkil etmez. Aksinin kabulünün Anayasa'nın 48. m. ile güvence altına alınan çalışma hürriyetinin ihlali anlamına gelir.


KARAR: Davacı şirket çalışanının şirketten ayrıldıktan sonra davalı şirketi kurduğu, bu şirkette çalışmaya başladığı, bir kısım davacı şirket çalışanlarının da davacıdan ayrıldıktan sonra davalı firmada çalışmaya başladığı ancak davacı şirket çalışanlarının davalı şirkete geçmesinin başlı başına haksız rekabet teşkil etmeyeceği, aksinin kabulünün Anayasa'nın 48. m. ile güvence altına alınan çalışma hürriyetinin ihlali anlamına geleceği, davacının, davalı şirkete geçen çalışanlarının ticari sırlarına vakıf olduğunu ve bu ticari sırların davacı şirket aleyhine kullanıldığını, sadece davalı firmaya hizmet etmek üzere kurulduğunu iddia etmiş ise de, bu iddialarını ispat edemediği, kural olarak davacı şirket çalışanlarının davalı tarafından ayartılması suretiyle davacı şirkette çalışırken davalı şirket adına faaliyette bulunulması haksız rekabet teşkil edeceğinden, işten ayrılan çalışanların sonradan davalı şirkete geçmiş olmalarının haksız rekabet teşkil etmeyeceği gerekçesiyle, davanın reddine karar verilmiştir.

Kararı, davacı vekili temyiz etmiştir.

Dava dosyası içerisindeki bilgi ve belgelere, mahkeme kararının gerekçesinde dayanılan delillerin tartışılıp, değerlendirilmesinde usul ve yasaya aykırı bir yön bulunmamasına göre, davacı vekilinin tüm temyiz itirazları yerinde değildir.

Yukarıda açıklanan nedenlerden dolayı, davacı vekilinin bütün temyiz itirazlarının reddiyle usul ve kanuna uygun bulunan hükmün ONANMASINA 25/04/2017 tarihinde oybirliğiyle karar verildi.

86 views0 comments

Comments


bottom of page