top of page
Search
  • Writer's pictureAv.Onur Kıranşa

Değerli Konut Vergisi Hesabında Dikkat Edilmesi Gereken Hususlar

Updated: Apr 6, 2023

2020 yılında uygulanması ertelenen değerli konut vergisi 15.01.2021 tarihli Resmi Gazetede yayınlanarak yürürlüğe giren tebliğ uyarınca 2021 yılında uygulamaya başlanmıştır. Buna göre ;


a- 1319 Sayılı Emlak Vergisi Kanunu 42.madde hükmü uyarınca ; Türkiye sınırları içinde bulunan mesken nitelikli taşınmazlardan bina vergi değeri 5.000.000 Türk lirasının üzerinde olanlar değerli konut vergisine tabidir. Ancak bu bedel 2020 yılı için hesaplandığından 2021 yılı için bedelin ;

29 Aralık 2020 tarihli 31339 (Mükerrer) sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan 78 Seri No.lu Emlak Vergisi Kanunu Genel Tebliği’nin 6. Maddesine göre 2020 yılı için belirlenen yeniden değerleme oranı % 9,11 olup bu değerin yarısı olan %4,555 (dört virgül beşyüzellibeş) oranında artırılması suretiyle hesaplanması gerekmektedir.

Vergiye esas alınacak bedel sadece 5.227.000-Türk Lirasını aşan kısımdır.

Buna göre;

  • 5.227.000 TL ile 7.841.000 TL arasında olanlar (bu tutar dahil) 5.227.000 TL’yi aşan kısmı için (Binde 3)

  • 10.455.000 TL’ye kadar olanlar (bu tutar dahil) 7.841.000 TL’si için 7.842 TL, fazlası için (Binde 6)

  • 10.455.000 TL’den fazla olanlar 10.455.000 TL’si için 23.526 TL, fazlası için (Binde 10) oranında vergilendirilir.

b- Taşınmazın değeri yine 1319 Sayılı Emlak Vergisi Kanunu 29.maddesi uyarınca ; Hazine ve Maliye Bakanlığı ile Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından müştereken belirlenecektir. (Bu tespit Emlak Vergisi Kanunu Genel Tebliği ekinde belirlenen tabloya göre hesaplanmaktadır.) Tespit edilen bedel ilgili belediyeden öğrenilebilecektir.


c- Değerlemede 2020 yılı bina vergi değerleri dikkate alınacaktır.


d- Değerli konut vergi beyannamesinin 20.02.2021 tarihine kadar verilmesi ve tahakkuk edecek verginin Şubat ayı ve Ağustos ayında iki eşit taksit halinde ödenmesi gerekmektedir. Beyannamelerin e-beyanname olarak verilmesi mümkündür.


e- Bu vergiye tabi olacak şekilde tek bir mesken nitelikli taşınmazı bulunan kişiler vergiden muaftır.


f- Birden fazla mesken nitelikli taşınmazı olanların değerli konut vergisine tabi en düşük değerli mesken nitelikli taşınmazı da vergiden muaftır. Ancak bu durumun tebliğ ekinde yer alan bildirim formu ile vergi dairesine ayrıca bildirilmesi gerekmektedir.


g- Yeni inşa edilen ve henüz satılmamış bulunan meskenler ile kat karşılığı inşaat şeklinde müteahhit tarafından inşa edilen taşınmazlar ilk satış işleminde bu vergiden muaftır.


* Tebliğde birçok uygulama örneği de mevcuttur. Ancak örnekler % 10 yeniden değerleme oranına göre yapıldığından bu oranın gerçekte % 9.11 olarak tespit edildiğini dikkate almanızı rica ederiz.


45 views0 comments

Comments


bottom of page